Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie jest niepubliczną placówką oświatową prowadzącą działalność w formie pozaszkolnej, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Ciechanowie, przy ul. Płońskiej 57a. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego pod numerem 3 – wpisu dokonano 1 marca 1992, numer SPO-014/41/92. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Nasza działalność

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie już od ponad 140 lat działa na polskim rynku edukacyjnym. Centrum Kształcenia w Ciechanowie powstało w 1978 r. Wcześniej mieścił się tutaj punkt konsultacyjny przy Cechu Rzemiosł Różnych. W latach 1978 - 1980 siedziba Ośrodka mieściła się w budynku prywatnym przy ul. Sienkiewicza. 1 kwietnia 1980 r. otwarto nowy budynek Zakładu przy ul. Płońskiej 57a, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

Centrum Kształcenia współpracuje z wieloma lokalnymi firmami w zakresie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje pracowników. We współpracy z Urzędem Pracy, organizowane są również szkolenia dla osób bezrobotnych zwiększające ich szanse zatrudnienia.

Nasze kursy

W naszej ofercie znajdą Państwo: kursy ekonomiczno - finansowe, administracyjne, biurowe, komputerowe m.in. obsługa komputera, księgowość z zastosowaniem komputera, prowadzenie działalności gospodarczej, kursy motorowe (dla kandydatów na kierowców kat. A, B, C, CE), kursy z zakresu transportu m.in. przewóz materiałów niebezpiecznych w pojazdach, przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, napełnianie i/lub opróznianie zbiorników transportowych, napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG), kursy z zakresu urządzeń technicznych m.in. palacz, pilarz - drwal, kursy pedagogiczne m.in. przygotowanie pedagogiczne dla wykładowców, mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu, szkolenia z zakresu bhp i ochrony p.poż (podstawowe i okresowe), oraz wiele innych, np.: masaż, fryzjerstwo, stylizacja paznokci, wizaż.

Nasze szkoły

Centrum Kształcenia w Ciechanowie prowadzi również szereg szkół pozwalających absolwentom uzyskać potrzebne na rynku pracy wykształcenie i zawód dający szansę na dobrą pracę.
Absolwentom szkół gimnazjalnych proponujemy bezpłatne Technikum Lotnicze kształcące w zawodach technik mechanik lotniczy i technik teleinformatyk oraz  Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym językiem angielskim i językiem rosyjskim lub niemieckim.
Prowadzimy również Policealne Studium Kosmetyczne.

Zapewniamy doskonałe warunki nauki w nowocześnie wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia w Ciechanowie.

Posiadane Certyfikaty i Akredytacje

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie od listopada 2002 r. posiada Certyfikat Systemu Jakości wg ISO 9001 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym, rozszerzony w marcu 2003 r. o działalność szkolną, recertyfikowany wg normy ISO 9001:2009 w 2010r. r. przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT.
 
Od 2004 roku posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych działających na rzecz rynku pracy prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 
ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie wprowadził system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od marca 2010 roku legitymujemy się certyfikatem przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne pn. ”Laboratorium ECDL” (PL-LAB 0273), który upoważnia do przeprowadzania egzaminów w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, a także certyfikatem Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach uprawniającym do przeprowadzania szkoleń i wydawania zaświadczeń w zakresie „Wózków jezdniowych z napędem silnikowym” (49/CERT-63/2000).